Search
Generic filters
Filter by Custom Post Type

Analiza integriteta procesa izbora članova LAF Požarevac

jun 8, 2018
0

Analiza integriteta procesa izbora članova LAF Požarevac ima za cilj da utvrdi koje su to procedure i tačke u ovom procesu čijim nepoštovanjem je smanjen integritet izbora članova ovog tela. Analizom dostupne dokumentacije utvrdili smo da je:

Komisija za izbor LAF-a nije regulisala postojanje privatnog interes između članova Komisije za izbor članova LAFa i kandidata za članstvo u LAFu.

Modelom za za izradu lokalnih antikorupcijskih planova, Agencija za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu Agencija) je propisala u meri 17.1.2 „Članovi Komisije daju pisane izjave o nepostojanju privatnog interesa u vezi sa učesnicima konkursa ili se izuzimaju iz rada Komisije ukoliko takav interes postoji”. Autori Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije u Požarevacu, među kojima je bio jedan od izabranih članova LAF Požarevac, nisu uzeli ovu meru Agencije i time otvorili put ka urušavanju integriteta izbora članova LAF Požarevac. Tako se iz priložene dokumentacije se ne vidi da li je se Ankica Hinić izuzela iz glasanja/ocenjivanja kolege Dalibora Lončara koji radi u istom sudu, Osnovnom sudu u Požarevcu.

Predstavnici za Komisiju za izbor LAF nisu birani od predstavnika civilnog društva i novinarskih udruženja

Model LAF je nastao u Nišu 2011 godine, kao odgovor na neusprešnu borbu protiv korupcije u Srbiji, a sa idejom da građani sa integritetom, koji su neposredno izabrani od Gradjanske komisije (sastavljene od predstavnika civilnog drustva i novinara) sa jasnim kriterijuma postanu članovi lokalnog antikorupcijskog tela – fabrike integriteta. Sedmogodišnji rad LAF Niš i BIRODI je doveo da je LAF model postao deo sistema preko Modela za lokalne antikorupcijske planove koji je izradila Agencije za borbu protiv korucije kao obavezu u Akcionom planu za Poglavlje 23, mera 2.2.10.37.

Kako je bilo Nišu? U Nišu su predstavnici civilnog društva i novinarskih udruženja izabrali po dva člana Komisije. Peti član Komisije je bio predstavnik Agencije za borbu protiv korupcije. Komisija za izbor LAF Sombora je, uz pomoć BIRODI-a, dodatno definisala proceduru u delu izbora predstavnika civilnog društva i novinara kroz izborne sastanke.

Iz raspoložive dokumentacije i postojeće procedure se može videti da predstavnici civilnog društva i novinarskih udruženja nisu birani i transparetnom i participativnom procesu.

Metodologija evalucije kandidata je bila neprecizna i stvorila je prostor za arbitrarno odlučivanje.

Uvođenjem jasnih kriterijuma i operacionalizacijom u jedan instrumetnt se smanjuje diskreciono odlučivanje članova. BIRODI je u procesu izbora članova LAF Vranje izradio poseban instrument za merenje integriteta kandidata. Instrumet koji je korišćen od strane Komisije za izbor LAF-a.Komisije za izbor LAF-a. U saradnji sa Komisijom za izbor LAF Sombor izvršena je dorada i nadogradnja instrumenta. Donet je poseban akt Odluka o uzvrđivanju kriterijuma za izbor LAFa Sombor, što nije definisano Modelom Agencije. U navedenom aktu su precizno definisani koji se kriterijumimere i na osnovu čega se vrši rangiranje kanditata. Kriterijmu su: profesionalna karijera, antikorupcijski aktivizam, znanje i motivisanost za borbu protiv korupcije generalno, odnsno motivisanost i stručnost za posebne oblasti u okviru lokalnog antikorupcijskog plana Sombora. Čak je navedeno koji će kriterijum biti odlučjući pri jednakom broju bodova kod dva i više kandidata.
Čitanjem akta Uslovi, kriterijumi i merila za izbor članstva u telu za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije 2017-2020 koji je izradila Komisija za izbor članova LAF Pozarevac ne može se jasno naći kriterijumi za evaluaciju kandidata i ako je to bila u obavezi po Lokalnom akcionom planu za borbu protiv korupcije (mera 16.1.2).
U navedenom dokumetnu postoji informacija o pitanjima za kandidate na koje oni treba da odgovore u motivacionom pismu.
„Šta vas motiviše da se prijavite da se angažujete u LAF-u? Kako vidite politiku borbe protiv korupcije u našem društvu i šta biste sugerisali u vezi sa tim? Čime lično možete doprineti rešavanju problema korupcije u društvu? Kako ocenjujete Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije u Požarevcu? Kakvim rezultatom biste bili zadovoljni kada je u pitanju rad LAF-a?

Motivaciono pismo kao instrument evaluacije kandidata je suvišano, a navedenim pitanjima se ne dobijaju informacije koje su relevatne i precizne za selekciju kandidata za LAF. Isto se može reći i za intervju, koji je suvišan, a i uvodi mogućnost diskrecionong odlučivanja članova Komisije za izbor LAF-a, jer se na zna koja pitanja član Komisije postavlja kandidatu i šta tim pitanjem meri u odnosu na kriterijume. To se najbolje vidi u Zapisniku sa III sednice Komisije za izbor LAF, gde su kandidatima postaljanja uopštena pitanja o borbi protiv korupcije uopšteni i u nikakvoj vezi sa evaluacijom kandidata kada je u pitanju obavljanje dužnosti za šta je nadležan LAF. Ovo je dokaz za tvrdnju da je intervju bio suvišan.
Što se tiče upitika Uptnik je podeljen po baterijama pitanja koje nosi ime kriterijuma za evaluciju: podaci o profesionalnom statutu i doprinosu profesionalizaciji udruženja, podaci o iskustvima učeću u antikorupcijskim aktivnostima, stavovi o integritetu, lokalnoj samoupravi i borbi protiv korupcije. Značajan propust u upitniku je izostanak pitanja o stručnosti za obavljanje poslova u LAF-u.
Imajući u vidu zapisnik za IV sednice Komsije za izbor LAFa, tačnije fomulaciju „Imajući u vidu dobijene rezultate, Komisija je saglasno odlučila da se kandidati za konačnu rang listu izaberu iz grupe kandidata koji su ocenjeni ocenenama „u potpunosti zadovoljava“. Imajući u vidu član 17 Poslovnika o broju članova LAF-a, Komisija je nakon kraće razmene mišnjenja članova jednoglasno odlučila da se za konačnu rang listu izaberu tri člana smatrajući da je to za početak svrsishodnije s obzirom na razvojni karakter LAP-a i na mogućnost koju predviđa LAP da se pored stalnih članova u rad tela uključe i povremeni članovi po potrebi.

Pogrešno tumačenje šta su kriterijumi

Prema raspoloživim podacima predsedavajuća je pozvala članove Komisije da razmene mišljenja i usaglase, te da nakon toga svi članovi Komisije zajednički predlože tri kandidata od ukupno šest kandidata koji su ocenjeni ocenom „u potpunosti zadovoljava“. Umesto pozivanja na kriterijume i rezultate do kojih je došla, Komisija je diskreciono postupila i uvela nove kriterijme: transparetnost, participacija, proativnost građana, koji se u Modelu Agencije odnose na postupak izrade LAP-a, a ne izbor kandidata za LAF. Koristeći ove kriterijume Komisija je donela odluku o članovima LAF-a.
“Nakon izvršene razmene mišnjenja, Komisija je jednoglasno odlučila da sledeća tri kandidata uđu u konačnu rang listu: 1.Dalibor Lončar, diplomirani pravnik iz Požarevca, 2.Marija Jovanović-Bogdanović, predstavnik medija, voditeljka (završila srednju poljoprivrednu školu), 3.Sanja Stanković, medicinski tehničar. Uključnjem Marije Jovanović Bogdanović, kao predstavnika medija omogućava se transparentnost rada tela, a izborom Sanje Stanković doprinosi se u većoj veri participaciji građana. Pored toga što nije radno angažovana u organima Grada Požarevca, kandidatkinja nije zaposlena ni u ustanovama ili institucijama koji su direktni korisnici republičkog budžeta, pa se na taj način doprinosi i nezavisnosti tela u još većoj meri. Dalibor Lončar s obzirom na struku, u mogućnosti je da prepozna načine za bolju primenu normi na lokalnom nivou, kao i da ukaže na nedostatke koji su postojali u dosadašnjoj primeni”
Imajući u vidu primarnu funkciju LAF Požarevac, tela je nadzire primenu LAP Pozarevac dodati kriterijumi su sekundarnog značaja za merenje relevanosti za članstvo u LAFu.
Sve napred navednog govori da je Komsija za izbor LAF prekršila član 16. Poslovnika o radu Komisije za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije Grada Požarevca 2017-2020, jer svoju odluku o izabranim nije donela na osnovu jasno definisanih kriterijuma, koje de facto nije definisala, odnosno uvela je neadekvatne i pogrešne kriterijume.
Komisija za izbor LAFa, je diskreciono postupila i kada je donela odluku o brojnosti LAF Požarevac, posebno ako se ima u vidu skor koji su imali neizabrani kandidati i broj od 16 oblasti koji treba da se monitoriše. Na ovaj način Komisija je diskreciono postupila u tumačnju člana 17. Poslovanika o radu Komisije za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije Grada Požarevca 2017-2020 ne dajući argumentovano objašnjenje za odluku da izabre samo tri člana.
U kontekstu svega napred navedenog, a posmarajući čitav proces izbora članova LAF Požarevac, možemo da zaključimo da je ovaj proces obeležio manjak integriteta, netransparetnost i diskreciono odlučivanje.

U prilog navedenom govori postupanje Komisije prema kandidatu, profesoru dr. Ljubomiru Jaciću. Prema dostupnim dokumetima Ljubomir Jacić je na upitniku ostvario 14 bodova i time zauzeo drugo mesto. Pri oceni motivacionih pisama Komsija konstatuje „U pogledu motivacionih pisama, Komisija je saglasna da je potrebno izdvojiti pisma kandidata Miodraga Vukmirovića, Ljubomira Jacića, Dalibora Lončara, Saše Marjanovića, Marije Jovanović-Bogdanović i Sanje Stanković koja su na Komisiju ostavila utisak, zbog iznetih stavova i argumentacije u vezi postavljenih pitanja. Iz navedenih razloga Komisija je jednoglasno odlučila da pisma kandidata Ljubomira Jacića, Dalibora Lončara, Miodraga Vukmirovića, Saše Marjanovića, Sanje Stanković i Marije Jovanović-Bogdanović budu ocenjena ocenom „u potpunosti zadovoljava“.
O sprovedenom intervju sa kandidatom Ljubomirom Jacićem Komsija je u svoj zapisnik zabežila “Kandidat Ljubomir Jacić se u razgovoru posebno ostvrnuo na problem postojanja korupcije u prosveti, govorio o ispitivanju diploma i doktorskih disertacija, kao i osnivanju foruma za studente vezano za navedenu problematiku, a imao je i određene aktivnosti na međunarodnom nivou u vezi pomenute problematike”.
Ovo nam daje za pravo da tvrdimo da je kandidat Ljubomiru Jaciću uskraćeno članstvo u LAF na dva načina. Prvi, tako što nije adekvatno evaluiran, odnoson da članovi Komisije svoju odluku o izboru nisu doneli kako je propisano članom 16. Poslovnika, već diskreciono. Drugi, smanjivanjem broja članova LAFa bez obrazloženja, čime je takođe uskraćena mogućnost da profesor dr. Ljubomir Jacić bude član LAF-a Požarevac.

Kosovski Srbi izmedju teritorijalnog i  institucionalnog integriteta

apr 10, 2018
0

Želim da se na početku razumemo. Nisam stručnjak za Kosovsko pitanje. Nisam pravnik, već sociolog, koji je na poziv jedne NVO sa severa Kosova uradio lokalne planove za transparetnost i integritet za sve četri opštine.

U još jednim odsudnim danima dosta se priča o Zajednici opština sa srpskom većinom  na Kosovu (zvaničan naziv), odnosno Zajednica srpskih opština (nezvaničan naziv) valja skrenuti pažnju na sadržaj kosovskog Zakona o lokalnoj samoupravi, zakon kojim je regulisana pravna osnova za udruživanje opština na Kosovu.  Sa sadržajem ovog zakona upoznao sam se 2015. godine. Tada sam pravio lokalne planove za transparetnost i integritet za četri opštine na severu Kosova u okviru projekta koji je realilzovao Centar za zastupanje demokratske kulture iz Kosovske Mitrovice. Pomenuti zakon je deo Paketa iz 2008. godine čiji je bio autor finski diplomata Marti Ahtisari koji je bio specijalni izaslanik generalnog sekretara UN za pregovore o budućem statusu Kosova. Može reći da je Mahti Ahtisari (pra)rarodonačelnik Zajednice opština sa srpskom većinom. Briselski sporazum je (samo) međunarodna potvrda obaveze koju kosovske vlasti imaju prema srpskoj zajednici na Kosovu.

Imajući to u vidu, proces osnivanja Zajednice srpskih opština već mogao da bude gotov.To pomenuti zakon garantuje. U prilog tome ide i činjenica da u Briselskom sporazumu, u formi koji je javnosti dostupan, piše ono što piše u Zakonu o lokalnoj samoupravi. Članovi Zakona 29, 30, 31 i 32 jasno govore pod kojim uslovima se mogu udruživati opštine. Isto se može videti u dokumentu sa kosovske strane.

Asocijacija kosovskih opština, koja se u Briselskom sporazumu navodi kao poredbena sa Zajednicom opštiina za srpskom većinom (član 3 Briselskog sporazuma), ima predsednika, potpredsednika, skupštinu i veće. Ova asocijacija osnovana je po članu 31 Zakona o lokalnoj samoupravi. Statutom Kosovske asocijacije opština (član 3) se navode ciljevi i zadaci u oblastima koje je i sam Briselski soprazum naveo kao prioritne: urbanizam, privredna, nauka, kultura, zdravstvo i obrazovanje. Kao alat za ostvarivanje svojih interesa Kosovska asocijacija ima na raspolaganju između ostalog: saradnju opština, davanje mišljenja i sugestija na zakonske i podzakonske akte, pružanje organizacione i pravne pomoći organima opština, zastupanje pred stranim institucijama i međunarodnim organizacijama.

Nadležnosti koje garantuje Briselski sporazum opštinama sa srpskom većinom  na Kosovu nalaze se u Zakonu o lokalnoj samoupravi. Ekonomski, odnosno urbani i ruralni razvoj su deo izvornih nadležnosti (član 17), dok su isključivo predlaganje komandira policijske stanice, obrazovanje, školstvo i kultura, u kojoj je naznačeno očuvanje nasleđa Srpske pravoslavne crkve, deo proširenih nadležnosti, koje imaju samo opštine sa srpskom većinom (član 19). Proširene nadležnosti u oblasti sekundarne zdravstvene zaštite, kojim su  opštine Severna Mitrovica, Gračanica i Štrpce ovlašćene su da obezbede sekundarnu zdravstvenu zaštitu, uključujući registrovanje i izdavanje licenci zdravstvenim ustanovama, zapošljavanje zdravstvenih radnika, isplatu plata i obuku zdravstvenih radnika i onih koji su zaposleni u administraciji su regulisane članom 20.

Proširena nadležnost u visokoškolskom obrazovanju je definisane članom 21. Njime je opština Severna Mitrovica ovlašćena da obezbedi visoko obrazovanje, uključujući registraciju i izdavanje licenci obrazovnim ustanovama, zapošljavanje nastavnog kadra, isplatu plata i obuku nastavnog i administrativnog osoblja. Članom 22 sve opštine u kojima su Srbi u većini imaju ovlašćene da obavljaju poslove iz oblasti kulture, uključujući zaštitu i unapređivanje srpskog i drugog verskog i kulturnog nasleđa na teritoriji opštine, kao i pružanje podrške lokalnim verskim zajednicama u skladu sa važećim zakonom. Ovaj član daje mogućnost kulturne saradnje sa drugim opštinama. I na kraju,  opštine sa srpskom većnom imaju isključivo pravo predlaganja kandidata za izbor komadira policijske stanice opštine u skladu sa kosovskim Zakonom o policiji.

Zakon o lokalnoj sammoupravi garantuje pravo Srbiji da (transparentno) pruža finansijsku i tehničku pomoć, ukjučujući pomoć u stručnom osoblju i opremi, opštinama, a sve u cilju realizacije poslova iz oblasti opštinskih nadležnosti (član 30.2). Ako se ovome doda Sporazum o pravosuđu, koji garantuje etničku raspodelu funkcija u pravosuđu na severu Kosova, otvara se pitanje, šta je to što bi Srbi na Kosovu imali više, čak i da je Kosovo deo Srbije kao autonomna pokrajina po modelu više od autonomije, manje od nezavisnosti,koji su zagovarali protivnici Ahtisarijevog plana?

Sve napred navedeno govori da je  srpskoj zajednici priznata politička autonomija, odnosno mogućnost da autonomno formuliše, realizuje i ostvaruje svoje interes i da za to ima finansijsku podršku iz Srbije i saradnju sa lokalnim samoupravama i institucijama iz Srbije. Da bi politička autonomija Srba na Kosovu bila održiva potrebno je da iz Srbije dobije podršku u formi institucionalnog i profesionalnog integriteta. To znači da se prekine sa praksom netransparentne raspodele novca i dobara bilo da su u pitanju redovna primanja ili “projekti”.

Ako se ovako stvari postave suštinski gubitnik u ovom procesu je partijska birokratija, ljudi koji je svoje karijere iz(gradili) na partijskom radu, a ne na jačanju integriteta institucija bilo onih u srpskom ili/i kosovskom sistemu. Njihov cilj je uvek bio da svoje interese očivaju zagovaranjem sveto-teritorijalnog koncepta integriteta. Zahtevi za dodatnu institucionalizaciju su zahtevi za očuvanje njihovih položaja, sinekura i uticaja u srpskoj zajednicom držaci je kao robom. Nije jasno zašto je u Briselskom sporazumu definisano da Vlada Kosovom Uredom ureduje osnivanje ZSO, kada je to regulisano Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Da se na radi o neargumentovanoj spekulaciji govori podatak da pomenuti lokalni planovi za unapređenje transparetnosti i integriteta u četri opštine severnog Kosova, a koji sadrže dobru praksu Grada Niša, čekaju više od dve godine na usvajanje. Pomenuti planovi su usklađeni sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Briselskim sporazumom. To je primer  međuopštinske saradnje opštin sa srpskom većinom na Kosovu i gradova i opština u Srbiji koji imaju razvijene mehanizme borbe protiv korupcije koji su obaveza u okviru Akcionog plana za Poglavlje 23. .

Da sumiramo.Srpskoj strani je neprijatno da se poziva na Ahtisarijev paket iz 2008. godine, koji je odbacila. S druge strane, albanskoj strani je teško da svojoj (nacionalnistički orijentisanoj) javnosti saopšti da je pristajući na etnickie principe pri rasporadeli funkcija u pravosuđu uz proširene nadležnosti u Zakona o lokalnoj samoupravu pristala na međunarodno priznatu političku autonomiju Srba na Kosovu koju Briselski sporazum garantuje, autonomiju čija je pravna osnova Zakon o lokalnoj samoupravi, koji Srbima garantuje pravo udruživanja, zaštite svojim interesima i podršku iz Srbije, kao i povezivanje sa gradovima i opštinama iz Srbije.

Autor: Zoran Gavrilović, sociolog, osnivač Integrista

Read more

UZBUNJIVAČI ZA INTEGRITET IZBORNOG PROCESA

mar 22, 2017
0

PODRŠKA UZBUNJIVAČIMA

Svaka osoba koja primeti da postoji prevara, nepravilnost, zloupotreba, ili da se sprovode druge radnje koje predstavljaju opasnost da se izborni proces ne odvija prema Ustavu Republike Srbije i zakonima može se obratiti putem meil adrese: izbori@integrist.net

Kada nam se obratite mi Vam pružamo:

Zaštitu ličnih podataka : Pravno savetovanje i advokatsko zastupanje : Medijsku podršku : Međunarodnu podršku preko udruženja građana Biro za društvena istraživanja (BIRODI) kao člana Koalicije za zaštitu uzbinjivača u Jugoistočnoj Evropi

Ko može da bude uzbunjivač u izbornom procesu?

  • Osobe koje jesu, ili su bile radno angažovane u institucijama i privrednim subjektima koji su akteri izbornog integrita (uključujući i volontere i honorarne saradnike)
  • Korisnici usluga navedenih institucija/organa vlasti
  • Poslovni partneri i suvlasnici u privrednim društvima (agencije za istraživanje javnog mnjenja, marketinške agencije, donatori stranaka)

Ko je zadužen za Integritet izbornog procesa?

Narodna skupština Srbije : Agencije za istraživanja javnog mnjenja : Republička agencija za elektronske medije : Agencije za marketing : Agencija za borbu protiv korupcije : Organizacije civilnog družtva koje se bave posmatranjem izbora : Sudovi i tužilaštva : Javni medijski servisi i privatni mediji : Političke partije : Donatori : Republički zavod za statistiku : Birači : Članovi izborih komisija

 

Naredna godina biće godina borbe za integritet

Zoran Gavrilovic/Foto: mc.rs

Poštovani članovi i članice društvene mreže Integrist.net,

Navikli ste da subotom na Integristu pročitate blog post na temu integriteta ili da vam predstavimo osobu sa integritetom.

S obzirom da se bliži kraj godine, ove subote obraćam vam se kao predstavnik Biroa za društvena istraživanja, organizacije koja je osnivač internet zajednice Integrist.

Na početku vama i vašim porodicama, u ime BIRODI-ja, želim da predstojeće praznike provedete na način koji je u skladu sa Vašim željama.

Koristim i ovu priliku da vam se zahvalim što podržavate Integrist.net i tim činom  doprinosite razvoju građanskog, profesionalnog i institucionalnog integriteta, a tako posredno, doprinesite stvaranju društva po meri naših prava, interesa i potreba.

Naredna, 2017. godina, iz ugla borbe za integritet, biće izuzetnom značajna.

To će biti godina u kojoj ćemo pokušati, i uz vašu pomoć, da nađemo što više ljudi koji su „ljudi od integirteta„, odnosno da ih učinimo značajno vidljvim i društveno priznatim, a njihov integritet stavimo u funkciju jačanja institucionalnog integriteta kao glavne pretpostavke za borbu protiv korupcije, posebno na nivou naših gradova.

Da ova hipoteza ima smisla pokazalo je iskustvo Lokalnog antikorupcijskog foruma Grada Niša, antikorupcijskog tela koje je sazdano od ljudi sa građanskim i profesionalnim integritetom i čiji je integritet bio osnov za izgradnju i čuvanje institucionalnog integriteta LAF-a, antikorupcijskog tela koje je delovalo u ne baš podržavajućem okruženju.

Zato smo uvereni da građani sa integritetom treba da budu stub budućih antikorupcijskih tela na lokalnom nivou, čije je osnivanje predviđeno Akcionim planom za Poglavlje 23.  LAFovi  treba da budu svojevrsne fabrike integriteta u našim, korupcijom zarobljenim, gradovima.

S tim u vezi, pozivam vas da nam, u narednoj 2017. godini, pomognete da pronađemo ljude sa integritetom. Siguran sam da takvih ljudi ima u vašem okruženju i da ćete nam ih predložiti.

Želim i da vas informišem da je BIRODI, u saradnji sa aktivnim građanima sa aktivnim građanima, radio na izradi i usvajanju lokalnih planova za borbu protiv korupcijeu 11 opština u Srbiji.

Agencija za borbu protiv korupcije  radi na uspostavljanju modela za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Nadajmo se da će finalna verzija biti u skladu sa nalazima Analize o rizicima korupcije na lokalnom nivou kada su u pitanju mere koje će sadržati predloženi plan. Rizici od korupcije koje je prepoznala Agencija za borbu protiv korupcije putem istraživanja zasnovanog na prigodnom uzorku od 44 lokalne samouprave su istovetni onima do kojih je dosao i BIRODI u proteklih pet godina rada u ovoj oblasti. Razlike koje postoje su plod različitog pogleda na definiciju borbe protiv korupcije na nivou gradova.

Za BIRODI borba protiv korupcije na lokalnom nivou je šira od borbe protiv korupcije na nivou uprave, organa, tela, ustanova i preduzeća u sastavu lokalne samouprave. Najveći deo toga je obuhvaćen planovima integriteta. Borba protiv korupcije na nivou gradova pre svega doprinese legitimizaciji borbe protiv korupcije, a to pre svega znači podrška sankcionisanju korupcije, zaštiti uzbunjivača, jačanju integriteta i unapređenje dobre uprave.Zato je potrebno jačati integritet i javnog, ali i civilnog, predizetničkog sektora, jer korupcija ima dve strane/aktera i mora se izgraditi integritet obe da bi se korupcija učinila što manje verovatnom.

Zato je pre svega bitno da na nivou gradova postoji integritet institucija koje su stubovi lokalnog/gradskog integriteta: parlament, izvršna vlast, inspekcije/revizori, ombudsman, poverenik za informacije od javnog značaja, službe za javne nabavke, gradski pravobranilac, službenici zadružene za koordinaciiju izrade i primene planova integriteta i službenici za prijem informacije od uzbunjiača, savet za praćene primene etičkih kodeksa lokalnih funkcionera i službenika i antikorupcijsko telo.

Integritet stubova lokalnog integriteta zavisi pre svega od: načina izbora kandidata za obavljanje navedeniih funkcija, a koji prevashodno garantuje njihov građanski i profesionalni integritet , odnosno institucionalni integritet, zatim resurse i uticaj/moć da sprovede u delo ono što mu je u nadležnosti.

Iskustvo iz Niša govori da lokalni akteri (civilno društvo, udruženja novinara, strukovna udruženja, uzbunjivači, stručnjaci za dobru upravu i integritet, građanski aktivisti) u javnoj proceduri sa jasnim kriterijumima, uz prisustvo uz predstavnika Agencije za borbu protiv korupcije i inicijatora BIRODI su garant integriteta članova i LAFa kao institucije.

Sva relevatna istraživanja govore da je integritet, resursi i efekat/uticaj borbe protiv korupcije  u Srbiji daleko od potrebnog.

Iz tog razloga je BIRODI inicirao model LAFova koji počiva na lokalnom antikorupcijskom telu čije su članovi građani sa građanskim i profesionalnim integritetom, čiji se integritet postavlja u funkciju izgradnje integriteta LAF-a kao antikorupcijske institucije, jer samo antikorupcijska institucija sa integritetom može da sprovodi mere iz Lokalnog plana za borbu protiv korupcije, uz adekvatne resurse, na način koji garantuje smanjenje korupcije.

Ovakav način izbora članova lokalnog antikorupcijskog tela ima za cilj da, ne samo, garantuje nezavisnost tela za borbu protiv korupcije, već i da na lokalnom nivou postoji mehanizam za jačanje građanskog i profesionalnog integriteta koji nije sam sebi svrha, već u funkciji jačanja institucionalnog integriteta i integriteta borbe protiv korupcije.

Uz početne muke, koje su pre svega plod nerazumevanja i neprihvatanja postojanja autonomnog mehanizma za borbu protiv korupcije od strane lokalnih samouprave, ova praksa je u Nišu zaživela.

Krajem 2016. godine BIRODI je doživeo svojevrsno priznanje. Grad Vranje nas je pozvao da im pomognemo u uspostavljanju lokalnog mehanizma za borbu protiv korupcije po modelu koji postoji u Nišu.

Da ne bi sve stalo na Nišu i Vranju, potrebna nam je vaša podrška. Pozivam vas da, svako u svojoj lokalnoj zajednici, pružite minimum podrške uspostavljanju i primeni lokalnih mehanizama za borbu protiv korupcije.

Smatram da su aktivni građani i građanke važna karika u formiranju pravne države. A pravna država poštuje i vladavinu prava i svoje građane i građanke.

 Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja

Medalja glasnih: Dokumentarni film o uzbunjivačima

Regionalna antikorupcijska inicijativa nedavno je premijerno emitovala dokumentarni flm o uzbunjivačima.

Cilj filma je da skrene pažnju javnosti na važnost čina osoba koje prijavljuju korupciju i zaštite tih osoba, otkloni predrasude i u prvi plan stavi sve prednosti ovakvog načina borbe protiv korupcije.

Valentina Krstić, Nataša Škaričić, Anila Hoxhaj, Zoran Gavrilović, Radomir Ilić, Mevludin Džindo, Arjan Dyrmishi i Srećko Sladoljev su glavni protagonisti ovog dokumentarnog filma.

Svako od njih je svoji ličnim primerom pokazao i dokazao da je integritet jedna od ključnih vrednosti.

Dejanom Stankovićem do Las Vegasa, mislim…Surčina

Foto: pixabay.com

Aerodromi su imaginativni centri modernog sveta, kaže Alen de Boton.

“Tu se u konkretnoj formi nalaze sve teme modernosti koje se u medijima obično nalaze u apstraktnoj formi. Tu se iz prve ruke vidi globalizacija, uništavanje prirodne okoline, pomahnitali konzumerizam, slom porodice, uzvišenost modernosti…“.

Poslednjih godina, od kad živim u Stokholmu, sticajem okolnosti upoznah aerodroma kao nikad pre u životu. Polazna i dolazna stanica najčešće mi je bio glavni stokholmski aerodrom Arlanda. A onda, naravno, i ’’Nikola Tesla’’.

Putovanja Er Srbijom su mi gušt, ne samo zato što znače dolazak “kući”. Avioni su udobni, stjuarti i strjuardese ljubazni, hrana odlična… ’’Er Srbija je bolja SAS-’’, kažu mi drugari Šveđani, a oni se baš ne razmeću pohvalama. Ipak, u redu za čekiranje na Er Srbijin let na Arlandi, među putnicima koji preko Beograda lete dalje, uglavnom na Bliski i Srednji istok, svaki put mi jeretično pitanje dolazi na pamet: ’’Da nije JAT, uprkos prideva iz imena, možda ipak bio više srpski od Er Srbije?’’

Za razliku od domaće i domaćinske atmosfere iz JAT-a, koja je (bar na letovima iz Švedske) podsećala na lokalne autobuse iz Pomoravlja, na letu Er-Srbije od Stokholma do Beograda, ”naši” su često ”tiha manjina”. Glasniji budu Arapi, Izraelci, Grci… Za utehu, kome je potrebna, naše su ”nacionalne boje” aviona, posada… i ime. ”Dejan Stanković”. Za Stokholm i iz Stokholma obično leti ”Dejan Stanković”.

SAS-ovi avioni su bezimeni, ali zato u Norvidžanovoj floti lete ”Greta Garbo”, ”Ibzen”,  ”Kjerkegor”, ”Line”, ”Hans Kristijan Andersen”, ”Munk”, ”Selma Lagerlef”,  (danski) istraživač Arktika ”Knud Rasmunsen”, (švedski) astronom ”Anders Celsius”… Sve sami skandinavski klasici – pesnici, slikari, glumci, naučnici, istraživači, heroji pokreta otpora. Na desetine aviona i sve imena ”mrtvaka”. I, izuzev klizačice Sonje Heni (1912 – 1969), koja je osvajala zlatne medalje na tri Olimpijade, nijedan sportista.

Objašnjavajući stalni porast broja turista u Švedskoj, direktor švedske turističke organizacije ”Visit Sweden” Tomas Bril navodi dva faktora privlačnosti zemlje: 1. Netaknuta priroda; 2. Švedske vrednosti. ”Naš stil života i naše vrednosti fascinatni su turistima”, kaže Bril.

Mada se o tome šta su tačno ”švedske vrednosti” u poslednje vreme vode neprestane debate, kada se sleti na Arlandu one deluju veoma transparentno.

Glavni stokholmski aerodrom Arland

Glavni stokholmski aerodrom Arland

”Dobrodošli u moj grad”, obraćaju vam se Astrid Lindgren, Bergman, Nobel, Strinberg, Greta Garbo, Aba, Stig Lašon, Bjorn Borg, Rokset…i još desetine znamentih Šveđana, čiji veliki portreti, a ne reklame, krase zidove dugog aerodromskog hodnika.

 Glavni stokholmski aerodrom Arland

Glavni stokholmski aerodrom Arland

Ideja je od početka bila da se gostima grada pruži dobrodošlica ličnije prirode, ali i da se na elegantan i diskretan način potcrtaju vrednosti koje sve te ličnosti reflektuju.

Pošto i ”nadležni” za Aerodrom Arlanda shvataju da je šveđanstvo dinamična i promenjiva kategorija, prošle godine su u aerodromskim hodnicima osvanuli portreti pedesetak novih domaćina, savremenih muzičara, pisaca, umetnika, dizajnera, sportista. Kroz njih i njihova lica predstavlja se ”evolucija” kako Stokholma, tako i Švedske i ”švedskog puta”.

Kad pod utiskom Arlande slećem na ”Nikolu Teslu” zamišljam ko bi sve tu mogao da mi poželi dobrodošlicu. Razni mi ljudi padaju na pamet, desetine imena. Džaba ih tražim pogledom. Nema nikoga da mi u mom gradu poželi dobrodošlicu ličnije prirode kad izađem iz aviona.

U stvari, nije džaba, lažem. Dobrodošlicu u Beograd želi mi Casino Grand. I to ne jednom, nego bar desetak puta. Gde god se okrenem, dočekuje me Casino Grand. Kao da sam u Las Vegas došao.

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Jedna od ”aerodromskih” mudrolija Alena de Botona jeste da bi travel-agenti, umesto destinacije, svoje klijente pre trebalo da pitaju šta bi želeli da promene u svojim životima. Poenta putovanja, po njemu, nije samo da se dođe do mesta X ili Y, već je ono izraz dublje želje za unutrašnjom promenom.

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Kad me u Beogradu dočeka Casino Grand pitam se kakvoj se to unutrašnjoj promeni stremi ruletom i kladionicom? Koje se to ’’srpske vrednosti’’ time promovišu? Šta od sebe napravismo i koju ’’ekipu’’ uopšte želimo da dočekujemo?

Predrag Dragosavac

Švedski standard je…

Predrag Dragosavac

”Hladno, ali standard”, bio je još jednom naslov u srpskim novinama, ovaj put uz vest da je Švedska zauzela prvo mesto među 162 zemlje rangirane na osnovu Good Country Indexa, kojim se na osnovu 35 indikatora (uglavnom raznih agencija Ujedinjenih nacija) meri pozitivan doprinos države načinu života, prosperitetu, jednakosti, zdravlju, blagostanju, kao i pozitivan odnos prema drugim državama, planeti itd.

Mada je duhovita opaska iz filma ”Lepa sela, lepo gore ušla” ušla u široku upotrebu da se, eto, citira i u medijima, ni ovaj put se nije otišlo korak dalje u objašnjenju – šta je stvarno „švedski standard“? Kad se potegne o tome, obično se završi i bez pravog započinjanja: To može tamo, ne može ovde; mi smo ovakvi, oni su onakvi… A baš ta priča je interesantna, jer niti je ”švedski standard” pao s neba, niti se toliko ogleda u veličini plate i besnim kolima; mnogo više je tu reč o temeljnoj postavci opšteg dobra i kvaliteta života.

I u ovoj najnovijoj rang-listi, Švedska se najbolje kotira u četiri kategorije – jednakost, blagostanje, zdravlje, prosperitet – što su manje-više sve tekovine socijalne države ili države blagostanja

Globalna bujica neoliberalizma i ovde je štošta srušila, ali socijalna država nije razvaljena u paramparčad kao u zemljama bivše Jugoslavije. Tekovina socijalne države u Švedskoj je, i posle svega, više nego bilo gde drugde i to se, gle čuda, u ovim i sličnim rangiranjima ispostavlja kao kvalitet.

Zato švedski standard pre svega ostalog znači – postojanje i poštovanje opšteg dobra i elementarne društvene solidarnosti. To je kohezivno tkivo društva. U švedskoj filozofiji politike i društva, poštovanje opšteg dobra i elementarne društvene solidarnosti granica je između preddruštvenog i društvenog stanja. Pre dogovora između rada i kapitala, odnosno sindikata i industrijalaca (kapitalista), i Švedska je bila siromašna, podeljena dubokim unutrašnjim konfliktima, a iseljavanje u svet masovno.

Suština tako definisanog švedskog standarda jeste u stalnom traženju i pronaleženju balansa koji, s jedne strane, svakom pojedincu omogućava pristojan i dostajanstven život, a, s druge strane, ne sputava preduzeća i kompanije koji teže rastu

Drugim rečima, Švedska je kapitalistička zemlja, ali švedski kapitalizam podrazumeva zadovoljavanje (bar) minimalnog interesa svih; ne zasniva se na beskrupuloznom izrabljivanju radnika dok ovaj ne pukne, nego taj radnik ima svoja zagarantovana prava, kao i mogućnost da živi pristojno, a i da poživi. Zadovoljavajuće rešenje te jednačine kao rezultat daje lojalnost prema državi.

Sledstveno tome, švedski standard su i emancipovani radnici, verovatno najemancipovaniji na svetu. Premijer Stefan Luven je zavarivač, ali je doktor nauka za 99% svojih kolega po svetu; sa srpskim kolegama i doktorantima da ga ne poredim. Moj stokholmski drugar Ilhan taj segment fenomena opisuje na svoj način:  ”Električari, vodoinstalateri, građevinci, stolari, smetljari…svi istetovirani, u radnim odelima, jedu suši sa štapićima…” Na dobijene komentare, odgovara malo širom elaboracijom: ”Penziono, zdravstveno, godišnji odmor – sve plaćeno. Svaki minut ekstra – duplo plaćen. Nema nikog iznad da se nad njima iživljava. Svaka letva i šaraf na mjestu, samo se po šemi radi i niko se nikom u posao ne miješa, pa nema ni stresa…dva sušija i oni su ko bomba. A tek ova gospoda – kad hoda zemlju ne dodiruje…” Može to da se definiše i na druge načine, ali Ilhan sažima suštinu.

Švedski standard su i jednostavnost, nerazmetljivost, skromnost

Stambene zgrade i stanovi u kojima živi većina ljudi veoma su jednostavni. Mnogi podsećaju na novobeogradske blokove, Konjarnik ili Karaburmu, s tom razlikom da se zgrade i zelene površine oko njih održavaju i da se o njima vodi računa, tako da i posle više decenija izgledaju novo, očuvano i čisto. U stanovima, čak i kod onih koji su zaista imućni, nema napucanosti. Funkcionalni minimalizam je opšte mesto. Mnogi uopšte nemaju automobile, već na posao idu biciklima. Nemati auto je i statusni simbol, a i izraz političkog stava. Na sličan način kao što stanari zgrade ”dele” veš-mašine u zajedničkoj prostoriji za pranje veša (zakazuje se unapred i u principu nema problema), tako može da se deli i auto, kome je i kad auto potreban.

Švedski standard su aktivni i angažovani građani

Da bi opstali u retko naseljenim oblastima sa nezgodnom klimom, pojedinci su od pamtiveka morali da se udružuju i organizuju. I ovde postoji ono šala-pitanje ”Šta prvo uradi troje Šveđana kad se zadese na pustom ostrvu? Odgovor je: ”Osnuju udruženje.” Troje ljudi je dovoljno. Švedska je kapilarno premrežena udruženjima. U zemlji od devet i po miliona stanovnika ima oko 200 hiljada udruženja. Ona su osnova i demokratije, ali i države, pošto je država nastala ”odozdo”, kao ugovorna tvorevina čija je svrha da bude u službi pojedinca.

Švedski standard je država kao servis pojedinca

Država koja nije balast, neprijatelj, derikoža, parazit, trut, nego ”subjekat” koji se trudi da stvori i održi ekvilibrijum unutar zajednice i teritorije kojom upravlja i da svima podjednako omogući ujednačen razvoj. Nije nametnuta spolja, nekom stranom intervencijom i okupacijom, niti je uzurpacijom iznutra postala plen pljačkaške i korumpirane političke klike otuđene od građana.

Švedski standard je i švedska statistika.

Šveđani su na nju jako ponosni, slično kao i na svoj minimalistički dizajn. Statistika im nije dika u smislu da slika što neko poželi; ona je funkcionalni skener. Na osnovu neulepšanih rezultata skeniranja kreira se politika. Suština švedske politike ista je kao i na drugim mestima – šta i kako se oporezuje i kako se ta sredstva dalje raspodeljuju i za šta se koriste. Jedina razlika je u tome što je to ovde jasno i transparentno, nema zamagljivanja. Svake jeseni, kad počne parlamentarna rasprava o godišnjem budžetu, u njoj učestvuju bukvalno svi.

Svako ko se bavi kućnim budžetom i svakodnevnom matematikom života u ”domaćinstvu” smatra se pozvanim i kompetentnim da u toj raspravi učestvuje. Jer, budžet države koja je servis građana, tiče se svakog građanina i o njemu ne odlučuju samo ”eksperti”, makar to bili i lumeni kalibra Dinkića, Đelića ili Jorgovanke Tabaković.

Švedski standard je i permanentno obrazovanje i usavršavanje

Ne samo da zemlja ima najveći procenat ljudi u sistemu obrazovanja u uzrastu do 25 ili 30 godina, nego i u onom od 30 do 99 godina. Poredak se temelji na obaveštenom i obrazovanom građaninu, svesnom svojih prava i odlučnom da svoja prava koristi, ali i brani, ako je i kad je potrebno.

Švedski standard su, na kraju i na početku svega, prilično zdravi i pravi građani.

Ljudi dosta hodaju, voze bicikle, bave se sportom; količina stresa koja se svakodnevno upija znatno je manja, a prosečna dužina godišnjeg odmora ili roditeljskog odsustva znatno veća nego u drugim sredinama. Rezultat svega toga je duži rok trajanja pojedinaca i pojedinki. Ilhan zato upozorava: ”Drugari, ako nekada dođete u Stokholm i napalite se na dame gledajući ih s leđa, provjerite dobro, može da bude bakica od 70, 80 godina…”

Predrag Dragosavac

Konstantno jačati stubove društvenog integriteta

Koncept „Sistema društvenog integriteta“ (National Integrity System – NIS ) nastao je u pokretu Transparency International 1990-tih godina kao jedno od osnovnih oruđa TI za borbu protiv korupcije, odnosno za njeno sprečavanje. Nalazi NIS-a ukazuju na specifične slabosti u sistemu integriteta, ali i na najbolje prakse.

Procena NIS može se koristiti kao sredstvo monitoringa za ocenu ukupnog napretka ili nazadovanja celokupnog sistema integriteta ili pojedinih institucija/stubova.

Procena sistema društvenog integriteta (National integrity system – NIS) Srbije za 2015. godinu predstavlja nezavisni „snimak stanja“ ali i poređenje u odnosu na prethodnu studiju – NIS 2011. NIS ocenjuje pravni okvir, odnosno propise na osnovu kojih funkcioniše 16 „stubova integriteta“ i daje ocenu njihovog funkcionisanja u praksi. NIS nije ocena korupcije u okviru institucija (stubova) niti ocena truda koje su pojedine institucije uložile u borbi protiv korupcije. Kroz nalaze ovog istraživanja se ponajpre može sagledati potencijal „stubova“ (to jest, državnih institucija i sektora društva) da ispune svoju ulogu u borbi protiv korupcije i da se odupru korupciji.

U ovom tekstu donosimo nastavak osvrta na Pojedinačne stubove ‘’Sistema društvenog integriteta’’ u 2015:

Javni sektor je i dalje politizovan. Propisi koji se odnose na profesionalizaciju javnog sektora se direktno krše od 2011. godine i značajan broj državnih službenika na položaju i dalje je u „v.d. stanju”.

Odabir, zapošljavanje i napredovanje državnih službenika često je povezano sa partijskom pripadnošću. Nije obezbeđena odgovarajuća transparentnost organa vlasti. Zakon o zaštiti uzbunjivača (u primeni od juna 2015.) još nije doneo promene u pogledu spremnosti državnih službenika da prijave korupciju ili druge oblike zloupotreba, mada se zna za slučajeve u kojima su pojedinci tražili zaštitu po osnovu ovog zakona. Nije bilo relevantnih promena u Zakonu o državnoj upravi. Reforma javne uprave u 2014, pokrenuta zbog budžetskih ograničenja i najave novih politika („teške reforme“) još nije dovela do većih promena.

Institucionalni nadzor državnih preduzeća je neefikasan i netransparentan.

Bilo je određenih poboljšanja u odnosu na NIS-2011 u oblastima kao što su javne nabavke i priprema nacrta zakona. Zakonski okvir za javne nabavke je uglavnom u skladu sa standardima EU i izdvaja sprečavanje korupcije kao prioritet. Međutim, pravila se ne primenjuju uvek, a nivo konkurencije u postupcima javnih nabavki i dalje je nizak. Kao i u NIS-2011, borba protiv korupcije i postupanje po prijavama kršenja zakona ne vrši se na sveobuhvatan način. Mali broj organa državne uprave ima sopstvene antikorupcijske planove, a nekoliko je organizovalo sopstvene programe i dozvolilo građanima da im pomognu u borbi protiv korupcije.

U poslovnom sektoru nije bilo velikih promena u odnosu na NIS 2011. Postoji ogromna razlika između propisa i prakse.

Osnivanje firme je jednostavno, ali njihov rad nije, zbog problema sa sporim izvršavanjem ugovora. Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama se ne primenjuje u praksi. Značajno je prisustvo države u privredi. Pravna nesigurnost i nejednaka primena zakona, kao i nepredvidljive izmene raznih poreza i nameta su oblici neželjenog mešanja države u poslovni sektor. Osnovni podaci o registrovanim preduzećima su dostupni javnosti. Upitno je, međutim, koliko su pouzdani finansijski izveštaji i izveštaji revizora. Poslovni sektor nije dovoljno aktivan u pokretanju vlasti na antikorupcijsko delovanje i ne pruža podršku antikorupcijskim naporima civilnog društva.

Preduzeća u državnom vlasništvu su pod kontrolom političkih partija.

U većini javnih preduzeća na republičkom nivou nisu sprovedeni Zakonom predviđeni mehanizmi koji su imali za cilj da umanje politički uticaj i dovedu do profesionalizacije upravljanja. Na čelu velikog broja JP su vršioci dužnosti, imenovani po političkoj osnovi, po prethodno važećem zakonu, umesto kandidata koji bi bili izabrani na konkursima. Ova preduzeća često krše pravila u vezi sa transparentnošću rada, ali i odredbe drugih zakona – o javnim nabavkama i o računovodstvu. Kvalitet rada nadzornih odbora pokazuje da sistem odgovornosti, postavljen zakonskim okvirom, ne funkcioniše u potpunosti u praksi.

Nije bilo značajnih promena u vezi sa Republičkom izbornom komisijom od istraživanja za NIS 2011 u propisima, praksi i ulozi ovog organa.

RIK nije nezavisno telo, već organ koji čine predstavnici političkih partija. Uprkos tome i zahvaljujući međustranačkoj kontroli, RIK je obezbeđivao sprovođenje fer izbora. Njegova transparentnost smanjena je od NIS-a 2011. godine, jer osnovni podaci o RIK-u (sredstva koja koristi i druge informacije propisane Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja) ili nisu dostupne ili su zastarele (informator o radu nije ažuriran više od tri godine).

Poverenik za informacije od javnog značaja (i zaštitu podataka o ličnosti) i dalje ima problem ograničenih resursa, prvenstveno po pitanju broja zaposlenih, ali je u ovoj oblasti došlo do poboljšanja u odnosu na 2011.

Nije bilo pokušaja mešanja u rad Poverenika, ako se izuzmu povremeni verbalni napadi na čelnika ove institucije. U praksi, operativna nezavisnost institucije u dobroj meri zavisi od sposobnosti i kvaliteta rukovodioca. Rad institucije je transparentan, i uključuje objavljivanje podataka preko onoga što se traži propisima. Iako to nije primarna funkcija ovog organa, Poverenik je prepoznat po aktivnostima u borbi protiv korupcije, naročito kroz podizanje svesti javnosti o značaju slobodnog pristupa informacijama za prevenciju korucije.

Zaštitnik građana (ombudsman) deluje nezavisno od izvršne vlasti.

Postoje pokušaji da zaštitnik lično bude uvučen u političke debate ili da se izveštaji institucije politizuju. Rad ombudsmana je transparentan, a rezultati vidljivi. Ombudsman još uvek ima problem nedovoljnih resursa.

Tokom proteklih sedam godina stanje u vezi sa resursima Državne revizorske institucije se poboljšalo, ali je kapacitet i dalje daleko od zadovoljavajućeg.

Nije bilo promena u pravnom okviru u odnosu na NIS 2011. Stiče se utisak da DRI deluje nezavisno u praksi, ali činjenica da kriterijumi na osnovu kojih DRI bira subjekte revizije nisu transparentni, ostavlja prostor za pitanje o mogućnosti uticaja spoljnih aktera na taj izbor. Transparentnost DRI se povećala od istraživanja za NIS 2011. DRI redovno podnosi krivične i prekršajne prijave zbog nepravilnosti otkrivenih tokom revizije.

Agencija za borbu protiv korupcije je unapredila nezavisnost, transparentnost i odgovornost u praksi, u odnosu na istraživanje za NIS 2011.

Ocena je da Agencija radi profesionalno i nepristrasno i objavljuje sve informacije za koje je propisana takva obaveza. Njen internet sajt je značajno unapređen u odnosu na NIS 2011, ali treba povećati broj informacija koje se objavljuju i ažurnost. Agencija i dalje ne raspolaže odgovarajućim resursima. Suočava se i sa opstrukcijom u pokušaju da izdejstvuje izmenu Zakona kojom bi dobila veća kontrolna ovlašćenja. Prevencija je jedna od glavnih oblasti rada Agencije i tu je primetan određeni napredak u odnosu na NIS 2011. Agencija takođe sprovodi edukacije, ali je obim ovih aktivnosti ograničen raspoloživim sredstvima.

Bilo je malo promena u vezi sa stubom civilno društvo od NIS-a 2011.

Neki koraci su načinjeni u oblasti finansiranja iz javnih izvora – zakon propisuje da se sredstva dodeljuju isključivo na konkursima, a 2012. je usvojen podzakonski akt koji reguliše dodelu. S druge strane, ova pravila se često krše i zaobilaze, a podaci o izdvajanjima iz budžeta za OCD nisu potpuni i provereni. Registracija udruženja je jednostavna i postoji veliki broj OCD. Nije bilo nikakvog napretka u pogledu Etičkog kodeksa civilnog društva koji je predstavljen u prvoj polovini 2011. Mali broj organizacija ima adekvatne kapacitete i ozbiljno i sistematski radi u oblasti političkih reformi i borbe protiv korupcije. Kapacitet OCD da nadziru vlast je nizak, posebno na lokalnom nivou. Kao što je bio slučaj i 2011. godine, OCD doživljavaju neprijatnosti kada se bave tim aktivnostima, te ih stoga izbegavaju.

Mediji i novinari suočavaju se sa velikim pritiscima i autocenzurom.

Politički i ekonomski centri moći i oglašivači, takođe povezani sa političkim centrima moći, imaju snažan uticaj na medije. Istraživačko novinarstvo je slabo razvijeno, a izveštavanje o korupciji se uglavnom zasniva na prenošenju saopštenja i izjava državnih organa i policije ili podataka koji „cure” iz istraga. Novi medijski zakoni iz 2014. godine značajno su, mada ne i svuda gde je bilo potrebno, unapredili pravni okvir. Neka od rešenja još nisu u potpunosti primenjena u praksi.

Analiza NIS 2015 donosi desetine preporuka za sve stubove, kako one koje se odnose na same stubove i interne mehanizme, tako i one koje bi trebalo da srpvedu izvršna i zakonodavna vlast, stvarajući okvir za povećanje integriteta pojedinih stubova.

Opšti prioriteti su:

– povećanje transparentnosti procesa donošenja odluka, posebno na nivou izvršne vlasti, a u vezi sa zaključivanjem ugovora, analizama troškova i koristi, nadzorom, lobiranjem i imenovanjima rukovodilaca preduzeća u državnom vlasništvu

– depolitizacija upravljanja u javnom sektoru, posebno u javnim preduzećima

– dalje jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa i stvaranje uslova za slobodan i neselektivan rad organa gonjenja

– uvođenje mera radi povećanja broja prijavljenih slučajeva korupcije, kao što su proaktivne istrage korupcije, kredibilna zaštita uzbunjivača i promovisanje primera istraga zasnovanih na iskazima uzbunjivača

– stavljanje na raspolaganje dovoljnih resursa za rad nezavisnim državnim organima uključenim u suzbijanje korupcije i korišćenje izveštaja tih organa za parlamentarni nadzor nad izvršnom vlašću, a posebno izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije o sprovođenju najvažnijih strateških dokumenata

– uvođenje prakse izrade i razmatranja analize korupcijskih rizika u propisima i procene uticaja antikorupcijskih odredaba zakona i strategija

– puna primena medijskih zakona i stvaranje uslova za funkcionisanje medija bez pritisaka i uticaja od strane poltičkih i ekonomskih centara moći.

Zlatko Minić, Transparentnost Srbija 

Nenad Antić: Nisam više hteo da budem tihi svedok sistemske korupcije

Nenad Antić, koordinator za integritet grada Vranja

Nisam više hteo da budem tihi svedok sistemske korupcije koja je proteklih decenija ekonomski razorila našu državu i moj grad Vranje i moralno opustošila naše društvo. Što sam više izučavao ovu materiju sve više sam bio svestan razmere sistemskog razaranja koje je iza sebe ostavila korupcija i posledice po ekonomski, socijalni i demokratski razvoj i kapacitet naše zemlje. Antikorupcijska inicijativa u našem gradu nije postojala, niti normativna regulisanost, kao ni politička volja aktuelne vlasti da spreči sistemsku korupciju koja je bila zastupljena u svim segmentima društveno – političkog života Vranja.

Shvatio sam da moram da se trgnem iz te opšte društvene anomije u koju je zapala većina Vranjanaca i krenem u borbu protiv ove društvene devijacije

Naravno, bio sam svestan da kao pojedinac nisam imao nikakve šanse. Jedino u političkoj borbi, kao član političke stranke u širokom političko – društvenom konsezusu smo mogli da pobedimo lokalnu političku grupaciju koja je bila glavni generator korupcije u gradu. I to se aprila 2016.godine i dogodilo jer smo posle 26 godina neprekidne vladavine SPS-a pobedili, i posle 72 godina Vranje je dobilo jednog nekomunističkog gradonačelnika.

I to je samo po sebi ogroman uspeh i osnovni preduslov uspešne borbe protiv korupcije. Nova lokalna vlast je postavila potpuno novi politički koncept upravljanja gradom. To je podrazumevalo promenu nasleđenog korumpiranog sistema i temeljnu reformu lokalnih institucija kroz proces uspostavljanja principa vladavine prava, transparentne i odgovorne lokalne vlasti, veće participacije građana u donošenju važnih političkih odluka.

Mi u Vranju smo na samom početku procesa stvaranja jednog efikasnog antikorupcijskog mehanizma

Možda je formalno taj proces započeo 14 novembra ove godine kada me je Gradsko Veće grada Vranja imenovalo za koordinatora za integritet lokalne samouprave. Verujem da ću u saradnji i uz veliku stručnu i logističku pomoć Biroa za društvena istraživanja iz Beograda postaviti zdrave temelje antikorupcijske infrastrukture, a korupciju proterati na margine društva. Neću se zadovoljiti prosečnim rezultatima. Želim da Vranje kao i La Paz i Hong Kong, u svim knjigama i udžbenicima o korupciji i borbi protiv korupcije pominje kao primer dobre prakse.

Nenad Antić,  koordinator za integritet lokalne samouprave

Funkcionalan sistem društvenog integriteta je brana protiv korupcije

Zlatko Minić, Transparentnost Srbija

Koncept „Sistema društvenog integriteta“ (National Integrity System – NIS ) nastao je u pokretu Transparency International 1990-tih godina kao jedno od osnovnih oruđa TI za borbu protiv korupcije, odnosno za njeno sprečavanje. Nalazi NIS-a ukazuju na specifične slabosti u sistemu integriteta, ali i na najbolje prakse.

Procena NIS može se koristiti kao sredstvo monitoringa za ocenu ukupnog napretka ili nazadovanja celokupnog sistema integriteta ili pojedinih institucija/stubova.

Procena sistema društvenog integriteta (National integrity system – NIS) Srbije za 2015. godinu predstavlja nezavisni „snimak stanja“ ali i poređenje u odnosu na prethodnu studiju – NIS 2011. NIS ocenjuje pravni okvir, odnosno propise na osnovu kojih funkcioniše 16 „stubova integriteta“ i daje ocenu njihovog funkcionisanja u praksi. NIS nije ocena korupcije u okviru institucija (stubova) niti ocena truda koje su pojedine institucije uložile u borbi protiv korupcije. Kroz nalaze ovog istraživanja se ponajpre može sagledati potencijal „stubova“ (to jest, državnih institucija i sektora društva) da ispune svoju ulogu u borbi protiv korupcije i da se odupru korupciji.

Dobar i funkcionalan sistem društvenog integriteta je brana protiv korupcije i raznih drugih oblika zloupotrebe položaja, malverzacija i pronevera.

Kada u sistemu društvenog integriteta postoje odgovarajući propisi i kada u institucijama vlada odgovorno ponašanje, manji su izgledi da će se korupcija zapatiti. S druge strane, tada se javljaju uslovi za dobro upravljanje, vladavinu zakona i zaštitu osnovnih ljudskih prava. Jačanje sistema unapređuje upravljanje u svim oblastima i u konačnici, doprinosi pravednom društvu u celini.

Sistem društvenog integriteta Srbije mogao bi da se oceni kao srednje snažan sa naglašenom neravnotežom između stubova koje predstavljaju nezavisni državni organi, uspostavljeni tokom ovog veka, na jednoj strani i javnog sektora i preduzeća u državnom vlasništvu  na drugoj.

Borba protiv korupcije u Srbiji u posmatranom periodu (2011-2015) se uglavnom zasnivala na periodičnim akcijama policije i tužilaštva, koje su bile podstaknute od strane političara. U većini slučajeva, te akcije su korišćene u političke svrhe – ili za unutrašnje potrebe ili kao dokaz postojanja političke volje za borbu protiv korupcije koji se mogao prikazati pred zainteresovanim međunarodnim akterima. Proteklih godina bili smo svedoci brojnih pokušaja da se formalno zadovolje evropski standardi, kroz usvajanje novih zakona ili formiranje novih institucija. Uporedo sa tim, bilo je mnogo slučajeva zapostavljanja antikorupcijskih potencijala i starih i novih institucija ili nerazumevanja njihove uloge u tom poslu. Sve to je uticalo da borba protiv korupcije ne bude dovoljno delotvorna i održiva.

Prosečna ocena za ceo sistem društvenog integriteta 2015 je 58, tri poena više nego što je bila prosečna ocena 2011. Treba naglasiti da i dalje postoji ogroman nesklad između kvaliteta propisa i njihove primene, pri čemu su ocene za praksu značajno niže.

Primećen je, međutim, i napredak u praksi za pojedine stubove i u nekim oblastima (npr. nezavisnost, transparentnost i odgovornost Agencije za borbu protiv korupcije, nezavisnost izvršne vlasti, odgovornost političkih partija i pravosuđa, transparentnost zakonodavne vlasti). Ocene za ostvarivanje specifične antikorupcijske uloge su ostale niske.

Za tri stuba, koji redom predstavljaju nezavisne organe, sa značajnom ulogom u borbi protiv korupcije, ali sa nedovoljnim resursima, prosečna ocena je iznad 70 (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Zaštitnik građana i Državna revizorska institucija), dok je šest stubova ocenjeno sa 50 ili niže. Na samom dnu se nalaze nereformisana preduzeća u državnom vlasništvu, za koja je utvrđeno da su podložna korupciji, i Republička izborna komisija koja, nasuprot standardima ovog istraživanja, funkcioniše kao stranačko, a ne kao nezavisno telo.

Ovaj tekst donosi osvrt na Pojedinačne stubove ‘’Sistema društvenog integriteta’’ u 2015.

Izvršna vlast više nije pod senkom predsednika Republike, kako je notirano u NIS 2011, s obzirom na to da je sada premijer ujedno i lider najjače vladajuće partije i najmoćnija politička figura u zemlji.

Usled toga je značajno viši nivo nezavisnosti Vlade – na tom mestu se nalazi realna političku moć i tu se donose odluke. Vlada se deklariše kao posvećena reformi javnog sektora, ali je taj sektor i dalje snažno politizovan, a neki zakoni koji je trebalo da donesu promene na tom polju se ne primenjuju. Vladino javno zalaganje za borbu protiv korupcije je neupitno, ali su rezultati ograničeni. Postoje primeri u kojima je stvarna politička volja za borbu protiv korupcije bila diskutabilna, uključujući i instrumentalizaciju te borbe zarad sticanja političkih poena. Nije bilo napretka po pitanju transparentnosti izvršne vlasti od NIS 2011.

Zakonodavna vlast se i dalje suočava sa problemima koji su zabeleženi u istraživanju NIS 2011.

U praksi, Skupština ne koristi svoju nezavisnost niti mehanizme nadzora nad izvršnom vlašću koji joj stoje na raspolaganju. Neki novi mehanizmi nadzora su uvedeni od NIS-a 2011. godine, ali se ne ostvaruju u praksi ili se koriste u veoma ograničenom obimu. Na normativnom nivou, nije bilo promena u vezi sa nezavisnošću parlamenta, u poređenju sa NIS 2011. Izveštaji nezavisnih tela se razmatraju u Skupštini, ali se ne prati sprovođenje njihovih preporuka. Mehanizmi za očuvanje integriteta narodnih poslanika nisu dovoljno razvijeni. Parlament je usvojio neke zakone za borbu protiv korupcije u poslednje dve godine. Međutim, pojedini usvojeni zakoni su imali značajne nedostatke. Skupštinska većina je prihvatila samo mali deo predloga za otklanjanje tih nedostataka tokom procesa usvajanja zakona.

Nezavisnost pravosuđa je ugrožena uplitanjem drugih organa vlasti i predstavnika političkih partija u rad pravosuđa.

Posle neuspele reforme pravosuđa, opisane u NIS 2011, gotovo sve neizabrane sudije su vraćene na funkcije. U odsustvu instrumenata za realnu ocenu kvaliteta rada sudija, ovi događaji su se odrazili loše na kvalitet sudijskog rada. Većina mehanizama za obezbeđivanje integriteta nosilaca sudijskih funkcija funkcioniše u praksi. Za razliku od NIS 2011, primenjuju se disciplinske mere i sankcije. Sa druge strane, pritužbe se još uvek ne tretiraju kao sredstvo za uspostavljanje odgovornosti, već samo kao mehanizam za rešavanje procesnih problema u pojedinačnim predmetima. Delotvornost sudskog nadzora nad izvršnom vlašću je unapređena u odnosu na NIS 2011, ali Upravni sud i dalje nema odgovarajuće kapacitete, dok vreme odlučivanja Ustavnog suda u „politički osetljivim” predmetima ponekad izaziva kritiku. Broj presuda za koruptivna krivična dela je porastao. Zvanična statistika, međutim, obuhvata i neke predmete koji bi se teško mogli smatrati korupcijom, a većina izrečenih kazni je ispod zakonskog minimuma. Suđenja u nekim od najvećih korupcionaških predmeta traju izuzetno dugo.

Javno tužilaštvo se i dalje suočava sa autocenzurom i političkim uticajima.

Kao i 2011. godine, tužilaštvo ima problem sa nedostatkom resursa i to je prepreka za delovanje. Kad je reč o nezavisnosti, nije bilo značajnih izmena propisa od NIS 2011. U praksi, „ranjivost” tužilaštva koja postoji zbog uloge izvršne i zakonodavne vlasti u postupku izbora i hijerarhijska organizacija tužilaštva otvaraju prostor za politički uticaj na rad tužilaštva. Zakonski osnov za efikasno gonjenje korupcije postoji i broj istraga o slučajevima povezanim sa korupcijom se povećao. Međutim, to je još uvek daleko ispod stvarnog nivoa korupcije. Broj otkrivenih slučajeva korupcije je mali zbog ograničenog korišćenja proaktivnih mera i odsustva podsticaja za prijavljivanje korupcije. Pored toga, istraga „krupnih” slučajeva korupcije delom zavisi od političkog opredeljenja.

Resursi policije ne mogu se smatrati zadovoljavajućim.

U praksi je nezavisnost ugrožena politizacijom istraga, ad hoc timovima za istragu slučajeva kojima prioritet odrede političari i mešanjem političkih partija u zapošljavanje i napredovanje. Od 2011. do 2015. godine nije bilo promena u propisima koji se tiču nezavisnosti policije. Iako se određeni nivo odgovornosti policije i Ministarstva unutrašnjih poslova ostvaruje u praksi kroz mehanizam žalbi građana, rad Sektora unutrašnje kontrole i podnošenje izveštaja Ministarstva skupštinskim odborima, integritet policije je ozbiljno ugrožen skandalima koji se pojavljuju u medijima, a u vezi sa kojima izostaju zvanične reakcije nadležnih. Broj otkrivenih, prijavljenih i istraženih slučajeva korupcije je konstantno rastao tokom poslednje decenije. Međutim, kada se uporedi sa istraživanjima o neposrednom iskustvu građana sa korupcijom, može se zaključiti da je broj neotkrivenih slučajeva korupcije i dalje izuzetno visok. Novi Zakon o javnim nabavkama, usvojen 2012. godine, poboljšao je pravni okvir, stvorivši uslove za veću transparentnost u nabavkama koje se vrše za policiju.

Transparentnost finansijskih podataka o političkim partijama je značajno unapređena od istraživanja za NIS 2011.

Napredak je u najvećoj meri posledica sprovođenja novih zakonskih odredbi, koje su na snazi od 2012. godine. Pored toga, izmene Zakona iz 2014. god. su rezultirale time da parlamentarne partije, posebno velike, imaju na raspolaganju značajna sredstva. Nove stranke i one koje ostanu ispod cenzusa na izborima imaju problema sa finansiranjem, osim ako nemaju izdašne prihode iz privatnih izvora. Kad je reč o nezavisnosti, nije bilo značajnih izmena u odnosu na NIS 2011. Predstavnici partija tvrde da je praksa pritisaka na donatore stranaka, notirana u NIS 2011, prestala. Zakonski okvir pruža dovoljnu zaštitu od neželjenog mešanja u aktivnosti stranaka. Od 2011. godine, postignut je značajan napredak u pogledu finansijskog nadzora političkih partija. Sve veće partije dostavljaju Agenciji za borbu protiv korupcije izveštaje o redovnom finansiranju, prilozima i troškovima izbornih kampanja. Sve stranke imaju regulisane interne demokratske procedure, ali većina funkcioniše po centralizovanom liderskom principu, u kome odluke donose predsednik i uzak krug njegovih/ njenih saradnika. Borba protiv korupcije je istaknuta tema u političkim kampanjama, ali nema istinske posvećenosti suzbijanju korupcije. Naprotiv, politizacija i uticaj partija u javnom sektoru smatraju se jednim od najznačajnijih uzročnika korupcije.

Zlatko Minić, Transparentnost Srbija